Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

LICZEBNIKI GŁÓWNE


1 uno, un, una

2 dos

3 tres

4 cuatro

5 cinco

6 seis

7 siete

8 ocho

9 nueve

10 diez

11 once

12 doce

13 trece

14 catorce

15 quince

16 dieciséis

17 diecisiete

18 dieciocho

19 diecinueve

20 veinte

21 veintiuno

22 veintidós

23 veintitrés

24 veinticuatro

25 veinticinco

26 veintiséis

27 veintisiete

28 veintiocho

29 veintinueve

30 treinta

40 cuarenta

50 cincuenta

60 sesenta

70 setenta

80 ochenta

90 noventa

100 cien o ciento...

200 doscientOS/AS

300 trescientOS/AS

400 cuatrocientOS/AS

500 quinientOS/AS

600 seiscientOS/AS

700 setecientOS/AS

900 novecientOS/AS

1.000 mil

10.000 diez mil

100.000 cien mil

1.000.000 un millón
- Liczby od 20 do 30 przyjmują I w środku wyrazu i tworzą całe słowo wraz z liczbą określającą jedności.

veintiuno

dwadzieścia jeden

- Po 30, dziesiątki od jednosci oddziela spójnik Y.

treinta y uno

trzydzieści jeden

- CIENTO przed rzeczownikiem lub przed liczbą MIL (tysiąc) przyjmuje formę CIEN.

cien personas, cien mil

sto osób, sto tysięcy


- Do CIENTO dodajemy koncówkę OS (CIENTOS) w rodzaju męskim oraz AS (CIENTAS) w rodzaju żeńskim (setki).

doscientos euros, trescientas sillas

dwieście euro, trzysta krzeseł

 

- MIL występujące po innej liczbie nie ulega zmianie.

tres mil

trzy tysiąceLICZEBNIKI PORZĄDKOWE

1º, 1ª primero / a

2º, 2ª segundo /a

3º... tercero /...

cuarto

quinto

sexto

séptimo

octavo

noveno

10º décimo

11º decimoprimero

12º décimo segundo

13º decimotercero

14º decimocuarto

15º decimoquinto

16º decimosexto

17º decimoséptimo

18º decimoctavo

19º decimonoveno

20º vigésimo

21º vigésimo primero

22º vigésimo segundo

23º vigésimo tercero

30º trigésimo

40º cuadragésimo

50º quincuagésimo

60º sexagésimo

70º septuagésimo

80º octogésimo

90º nonagésimo


- Liczebniki porządkowe mogą mieć męską lub żeńską końcówkę w liczbie pojedyńczej lub w liczbie mnogiej: wystarczy końcówkę º zastąpić ª, aby zmienić rodzaj gramatyczny.

Soy la 1ª de mi clase.

Jestem pierwsza z mojej klasy.

Fueron los 4ºs en llegar.

Przyjechali na czwartej pozycji.

 

- W praktyce stosowane są jedynie liczebniki porządkowe od 1 do 10. Od 10 do 30 funkcje liczebników porządkowych przejmują liczebniki główne (użycie opcjonalne).

Vivo en la planta décimo segunda / en la planta doce.

Mieszkam na dwunastym piętrze.

 

- Po 30 nie stosuje sie liczebników porządkowych, ich funkcję całkowicie przejmują liczebniki główne.

Se encuentra en el puesto 32 (treinta y dos) de la escala.

Znajduje się na 32 pozycji.

 

- W przypadku przydomków królów, papieży itd. stosuje się liczebniki porządkowe od 1 do 10. Od 10 wzwyż stosuje się liczebniki główne o funkcji liczebników porządkowych.

Alfonso X (décimo); Alfonso XII (doce); Juan XXII (veintidós)