Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW: STOPIEŃ WYŻSZY


MÁS..............QUE

- Más może się znajdować przed przymiotnikiem lub rzeczownikiem.

Él es más alto y tiene más dinero que yo.

Jest wyższy i ma więcej pieniędzy niż ja.

MENOS...........QUE

- Menos może się znajdować przed przymiotnikiem lub rzeczownikiem.

Soy menos alto que tú.

Jestem niższy od ciebie.

Tengo menos años que él.

Jestem od niego młodszy.

TAN...............COMO

- Tan może znajdować się jedynie przed przymiotnikiem.

Él es tan importante como ellos.

On jest równie/tak ważny jak oni.

TANTO-A/S...COMO

- Tanto-a/s może znajdować się jedynie przed rzeczownikiem.

Allí hay tantos hombres como mujeres.

Jest tam tyle mężczyzn ile kobiet./Znajduje się tam taka sama ilość mężczyzn jak i kobiet.


Formy nieregularne przymiotników w stopniu wyższym:

Más bueno

Más malo

Más grande

Más pequeño

Más alto

Más bajo

mejor

peor

mayor

menor

superior

inferior

lepszy

gorszy

większy (lub starszy)

mniejszy (lub młodszy)

wyższy (lub lepszej jakości)

niższy (lub gorszej jakości)


- Aby wyrazić zachwyt używamy stopnia wyższego przymiotnika mimo, że nic nie porównujemy.

¡Qué coche tan/más caro!

Jaki drogi samochód!


- Jeżeli po MÁS lub MENOS występuje liczebnik którego do niczego nie porównujemy, forma DE będzie stosowana zamiast formy que.

Gana más de lo que dice.

Zarabia więcej niż mówi że zarabia.

Cuesta más de 1.000 €.

Kosztuje więcej niż 1.000 €.

 

- Przecząca forma czasownika razem z konstrukcją którą stosujemy do porównywania más que oznacza to samo co sólo (tylko).

No tiene más que pedirlo. / Sólo tiene que pedirlo.

Musi go tylko o to poprosić.

No gana más que 5.000 €. (Sólo gana...)

Zarabia nie więcej niż/tylko 2.000 €.