Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.


Y, E

i

- Y zamienia się na E przed rzeczownikami które zaczynają się na literę I.

Francia e Inglaterra.

Francja i Anglia.

O, U

lub

- O zamienia sie na U przed rzeczownikami które zaczynają sie na akcentowane Ó.

Uno u otro.

Jedno albo drugie.

NI….NI

ani...ani

- Jeżeli przed "NI" występuje czasownik mamy do czynienia ze zdaniem przeczącym.

No tengo ni sed ni hambre.

Nie jestem ani spragniony, ani nie jestem głodny.

PERO

ale

jednakże

- MAS (bez widocznego akcentu), ma podobne znaczenie do pero.

Fui a verle, pero/mas no estaba.

Chciałem go zobaczyć, ale go nie było.

- Inne podobne spójniki: sin embargo, no obstante.

SINO

ale

tylko

- Jest stosowany tylko w zdanich przeczących.

No es alemán sino austriaco.

No anda sino que corre.

Nie jest Niemcem tylko Austryjakiem.

Nie spaceruje tylko biega.

SINO QUE ma podobne znaczenie i występuje przed czasownikiem.

PORQUE

ponieważ

- Inne podobne spójniki to: puesto que, ya que oraz pues.

Trabaja porque lo necesita.

Pracuje ponieważ tego potrzebuje.

PUES

więc

Me llamaste, pues aquí estoy. (así pues).

Zadzwoniłaś do mnie więc oto jestem.

DE MODO QUE

tak że

w taki sposób że

- Inne podobne spójniki to: de forma que, de manera que.

Enfermó, de modo que no pudo ir a trabajar.

Rozchorował się tak, że nie mógł iść do pracy.

QUE

żeby

że

- Występuje przed czasownikami wyrażającymi uczucia, życzenia, obawy, wątpliwości oraz możliwości. Spójnik  QUE wymaga zastosowania w czasowniku który następuje po nim, trybu Subjuntivo (trybu łączącego).

Deseo que llegue.

Pragnę żeby przyjechał.

SI

jeśli czy - Podkreśla wątpliwość:

No sé si vendrá.

Nie wiem czy przyjedzie.

 

- Służy do wyrażania zdań warunkowych:

Si tengo dinero, lo compraré.

Si viniera le vería.

Jeżeli będę miał pieniądze to to kupię.

Jeżeli by przyszedł to bym go zobaczył.

**

PARA QUE

aby

w celu

Voy para que / a fin de que me vea.

Idę, aby mnie zobaczył.

*

CUANDO

kiedy tylko (to będzie możliwe)

Vendrá cuando pueda.

(así que / tan pronto como)

Przyjedzie, kiedy tylko bedzie mógł.

**

ANTES DE QUE

przed, zanim

Llegaremos antes de que sea tarde.

Przybędziemy zanim zrobi sie ciemno.

**

DESPUÉS DE QUE

po

Lo creerán después de que lo vean.

Uwierzą po tym jak to zobaczą.

*

MIENTRAS

dopóki

Fumarán mientras tengan dinero.

Bedą palić dopóki będą mieli pieniądze.

*

AUNQUE

nawet, mimo że

Iré a verte aunque no quieras.

(aun cuando, por más que)

Pojadę cię zobaczyć, nawet gdybyś tego nie chciał.

**

SIN QUE

bez

No sale sin que le den permiso.

Nie wychodzi z domu bez pozwolenia.

**

SIEMPRE QUE

zawsze (kiedy)

Lo creo siempre que me lo asegures.

(con tal que, a condición de que)

Wierzę ci zawsze, kiedy mnie o tym zapewnisz.

- Po spójnikach oznaczonych pojedyńczą gwiazdką * zabronione jest użycie czasu przyszłego. W miejsce czasu przyszłego stosujemy tryb łączący Subjuntivo (lub ewentualnie czas teraźniejszy bądź przeszły).

Iré aunque no esté.

Pójdę mimo, że go/jej nie ma.


- Po spójnikach oznaczonych dwoma gwiazdkami ** zawsze stosujemy tryb łączący Subjuntivo.

Se lo digo a Ud. para que lo haga.

Mówię to Panu, aby to Pan wykonał.