Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

TWORZENIE ORAZ ZASTOSOWANIE FORM OSOBOWYCH CZASOWNIKACzasownik jako wyraz składa się z dwóch części:


a) tematu (część niezmienna):

TOMar

COMer

PARTir


b) końcówki (część zmienna):

TomO

comIERON

partIRÁS


Czasowniki regularne to te, których temat nigdy nie podlega zmianom, a końcówka ulega regularnej odmianie w poszczególnych czasach gramatycznych:

TOMAR:

tomo

tomé

tomaba

tomaré

tomaría

tome

tomara

 

Czasowniki nieregularne to te, w których temat lub końcówka ulegają zmianom w poszczególnych czasach gramatycznych:

IR:

voy

fui

iba

iré

iría

vaya

fuera


INFINITIVO

BEZOKOLICZNIK


- Bezokolicznik może posiadać trzy rodzje końcówki: -AR, -ER, -IR.

- Zdecydowana większość czasowników posiada koncówkę -AR.

- Najmniej liczne są czasowniki kończące sie na -IR.

- Czasowniki zwrotne posiadają przyrostek w formie zaimka zwrotnego w trzeciej osobie liczby pojedyńczej oraz mnogiej SE (się):

lavarse

reírse

myć się

śmiać się


- Jeżeli bezokolicznik poprzedza skrót AL (a + el, przyimek + rodzajnik określony w rodzaju męskim), to przyjmuje on znaczenie cuando (kiedy) + tryb oznajmujący Indicativo:

Al entrar en la tienda lub cuando entra (entró en la tienda)...

Kiedy wchodzi (wszedł) do sklepu...


- Bezokolicznik może również występować w funkcji rzeczownika:

El trabajar es conveniente.

Praca jest wygodna. / Wygodnie jest pracować.


PARTICIPIO

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY


Aby utworzyć imiesłów przymiotnikowy Participio od czasowników zakończonych na -AR zamieniamy ich końcówkę na -ADO.

tomAR - tomADO

brać - zabrany, wypić - wypity


W czasownikach zakończonych na -ER lub -IR zamieniamy końcówkę na -IDO.

comER - comIDO

reÍR - reÍDO

jeść - jedzony

śmiać się - wyśmiany

Nieregularne imiesłowy przymiotnikowe Participio:


abierto

escrito

cubierto

puesto

dicho

roto

otwarty

napisany

pokryty

postawiony

powiedziany

zepsuty

muerto

visto

hecho

vuelto

impreso

martwy

widziany

zrobiony

od czasownika wracać (volver)

wydrukowany


Oraz czasowniki wywodzące się od czasowników których Participio jest nieregularne (przyjmują identyczną nieregularną końcówkę):

Hacer:

Deshacer:

Escribir:

Describir:

hecho

deshecho

escrito

descrito

zrobiony

rozłożony (na części)

napisany

opisany

 
 

- Imiesłów przymiotnikowy Participio któremu towarzyszy czasownik estar (być) przyjmuje funkcję przymiotnika i tak jak przymiotnik odmienia się w zależności od osoby oraz liczby podmiotu.

está abierto/a, están abiertos/as

jest otwarty/a, są otwarte


- Razem z czasownikiem ser (być) imiesłów przymiotnikowy Participio tworzy stronę bierną czasownika i odmienia się w zależności od osoby oraz liczby podmiotu.

La carta es escrita por el estudiante.

List jest napisany przez ucznia.

 

GERUNDIO

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY


- Czasowniki kończące się na -AR przyjmują końcówkę -ANDO.

tomAR = toMANDO (brać - biorąc)

- Czasowniki kończące sie na -ER lub -IR przyjmują koncówkę -IENDO.

comER = comIENDO (jeść - jedząc)

recibIR = recibIENDO (odbierać - odbierając).


Nieregularne imiesłowy przysłówkowe Gerundio:


1. W niektórych czasownikach nieregularnych O znajdujące sie w temacie, tworząc Gerundio przechodzi w U:

dormir

morir

poder

durmiendo

muriendo

pudiendo

śpiąc

umierając

mogąc


2. Jeżeli przed końcówką -IENDO w temacie znajduje się samogłoska, to I na początku końcówki -iendo zamienia się na Y tworząc końcówkę -YENDO. Uwaga: imiesłów przysłówkowy od czasownika IR ma identyczną formę YENDO.

oir = oyendo (słuchając)

caer = cayendo (upadając)

huir = huyendo (uciekając)


3. W czasownikach z grupy III w których przy odmianie przez osoby następuje przegłos E na I (oprócz 1. i 2. osoby liczby mnogiej w czasie teraźniejszym Presente oraz w 3. osobie czasu przeszłego Indefinido) identyczna zmiana zachodzi w formie Gerundio.

pedir: pido - pidió - pidiendo

servir: sirvo - sirvió - sirviendo

sentir: siento - sintió - sintiendo.


4. Imiesłów przysłówkowy Gerundio wystepujący po czasowniku estar (być) tworzy formę czasu teraźniejszego opisującego czynność, która została rozpoczęta w danym momencie (teraz).

Está lloviendo.

Pada (w tym momencie).


5. Imiesłów przysłówkowy Gerundio może byc zastąpiony przez cuando (kiedy) lub mientras (podczas) w zdaniu w czasie teraźniejszym lub przeszłym.

Lo escribo comiendo (mientras como).

La vi entrando en el cine (cuando entraba en el cine).

Piszę to jedząc (bedąc w trakcie jedzenia).

Widziałam ją (w momencie) kiedy wchodziła do kina.

  6. Gerundio może być zastąpione przez si (jeśli) w zdaniu w czasie teraźniejszym Presente lub w trybie łączącym w czasie przeszłym Imperfecto de Subjuntivo.

Repitiéndolo (si lo repites) lo aprenderás.

Repitiéndolo (si lo repitieras) lo aprenderías.

Powtarzając to (jeśli to powtórzysz) nauczysz się (tego)Powtarzając to (jeśli byś to powtórzył) nauczyłbyś się (tego).

7. Stosuje się go przy określaniu sposoby wykonania pewnej czynności:

¿Cómo lo has encontrado? Buscando.

(porque lo busqué)

Jak to znalazłeś? Szukając (tego).

(ponieważ tego szukałem)


Las Palmas de Gran Canaria.

 


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages. Intensive Spanish courses since 1964.ZASTOSOWANIE TRYBÓW ORAZ CZASÓW GRAMATYCZNYCH

Wróć na początek strony


INDICATIVO

tryb oznajmujący


PRESENTE czas teraźniejszy

- Opisuje czynność niedokonaną zachodzącą w momencie mówienia (teraz).

Enrique vive en Las Palmas.

Enrique mieszka w Las Palmas.


- Może określać czynność w czasie przyszłym Futuro, jeżeli czynność ta jest zaplanowana i bedzie miała miejsce w niedalekiej przyszłości.

Mañana voy a verte.

Jutro pójdę się z tobą zobaczyć.


Nieregularności:

a) W niektórych czasownikach nastepuje zmiana samogłoski w temacie:

e = ie: pensar - pienso

myślę

e = i: pedir - pido

zamawiam, proszę

o = ue: poder - puedo

mogę, potrafię

u = ue: jugar - juego

gram, bawię się

b) Niektóre czasowniki odmieniają się w sposób nieregularny tylko w pierwszej osobie liczby pojedyńczej czasu teraźniejszego:

sé (saber)

wiem

quepo (caber)

mieszczę się

salgo (salir)

wychodzę

hago (hacer)

robię

pongo (poner)

kładę

traigo (traer)

przynoszę

estoy (estar)

jestem

doy (dar)

daję

veo (ver)

widzę

 

c) Bezokoliczniki o koncówkach: -OCER, -ECER lub -UCIR przyjmują końcówkę -ZCO w pierwszej osobie liczby pojedyńczej czasu teraźniejszego:

conozco (conocer)

znam

crezco (crecer)

rosnę

traduzco (traducir)

tłumaczę

conduzco (conducir)

prowadzę

produzco (producir)

produkuję

reduzco (reducir)

zmniejszam

 

d) W innych czasownikach również odmienia sie jedynie pierwsza osoba liczby pojedyńczej czasu terażniejszego oraz następuje zmiana samogłoski lub spółgłoski w temacie:

digo (mówię)

dices (mówisz) dice (mówi)

soy (jestem)

eres (jesteś) es (jest)

he (czasownik posiłkowy haber)

has (czasownik posiłkowy haber) ha (czasownik posiłkowy haber)

vengo (przychodzę)

vienes (przychodzisz) viene (przychodzi)

voy (idę)

vas (idziesz) va (idzie)

tengo (mam)

tienes (masz) tiene (ma)Od pierwszej osoby w trybie oznajmującym Indicativo w czasie teraźniejszym Presente tworzy się:


- Tryb łączący w czasie teraźniejszym Presente de Subjuntivo.

- Tryb rozkazujący Imperativo dla form grzecznosciowych Usted/es i nosotros oraz wszystkie formy trybu rozkazującego w przeczeniu (zakazy).

salga/n, salgamos, no salgas, itd.

niech wyjdzie/wyjdą, wyjdźmy, nie wychodź


PRETÉRITO INDEFINIDO

czas przeszły


- Hiszpański czas Pretérito Indefinido odpowiada w języku polskim czasowi przeszłemu dokonanemu.

- Opisuje czynność, która została zakończona w przeszłości lub która miała miejsce w konkretnym okresie w przeszłości (i została zakończona).

Ayer estuve enfermo.

Wczoraj byłem chory.

Viví 10 años en Brasil.

Mieszkałem przez 10 lat w Brazylii.


Nieregularności:

a) Niektóre czasowniki są całkowicie nieregularne:


- Posiadają one następujące końcówki (bez widocznego akcentu w pierwszej i w trzeciej osobie liczby pojedyńczej który występuje ejdynie w czasownikach regularnych):

-e

-iste

-o

-imos

-isteis

-ieron


b) Jeżeli czasownik posiada J, to I w końcówce 3. osoby liczby mnogiej zanika. Od 3. osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym formujemy tryb łączący w czasie przeszłym Imperfecto de Subjuntivo (dijera, trajera, tradujera…itd.).

dijeron

powiedzieli

trajeron

przynieśli

tradujeron

przetłumaczyli

condujeron

prowadzili

produjeron

wyprodukowali


c) Czasowniki SER oraz IR są całkowicie nieregularne i maja identyczną formę w czasie przeszłym Indefinido:

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron


d) Czasownik DAR (dać) odmienia sie w następujący sposób w czasie przeszłym Indefinido:

di

diste

dió

dimos

disteis

dieron


e) Czasowniki, w których temacie w czasie teraźniejszym Presente następuje zmiana samogłosek E na I lub na EI, w czasie przeszłym Indefinido również podlegają tej zmianie w 3. osobie liczby pojedyńczej i mnogiej.


E --> I: Hoy yo elijo, ayer él elijió (elegir). Yo sigo, ayer él siguió (seguir).

elegir

elijo

wybieram

freír

frío

smażę

medir

mido

mierzę

pedir

pido

proszę/zamawiam

reír

río

śmieję się

servir

sirvo

serwuję

vestir

visto

ubieram się

repetir

repito

powtarzam


E --> IE: Czas teraźniejszy Presente:    miento,  siento,      divierto,  arrepiento.

              Czas przeszły Indefinido:        mintió,   sintieron,  divirtió,   arrepintieron.

mentir

miento

kłamię

divertir

divierto

bawię się

sentir

siento

czuję

arrepentir

arrepiento

żałuję

 

f) W czasownikach MORIR oraz DORMIR (umierać, spać) następuje zamiana samogłoski O na U w 3. osobie liczby pojedyńczej oraz mnogiej:

murió

murieron

durmió

durmieron

 

- Od 3. osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym Indefinido tworzymy tryb łączący w czasie przeszłym Imperfecto de Subjuntivo:

trajera

tuviera

mintiera

muriera

dieraPRETÉRITO PERFECTO

czas przeszły o pewnym związku z teraźniejszością


- Nie istnieje w języku polskim i przyjmuje formę czasu przeszłego.


- W języku hiszpańskim wyraża czynność dokonaną, która została niedawno zakończona, ale w okresie czasu który się jeszcze nie zakończył i trwa w teraźniejszości.

Hoy he hablado con ella.

Dzisiaj z nią rozmawiałem.

Este año ha llovido poco.

W tym roku nie padało dużo.


- Składa się z czasownika posiłkowego w czasie teraźniejszym haber:

he, has, ha, hemos, habeis, han
oraz czasownika (opisującego czynność którą chcemy wyrazić) w formie imiesłowa przymiotnikowego Participio.

  - Imiesłowy przymiotnikowe Participio kończące sie na -ADO lub -IDO nie odmieniają się w zależności od osoby, liczby lub rodzaju (pozostają niezmienne), np. Ella ha bebido, ellas han tomado.
 

IMPERFECTO

czas przeszły niedokonany


- Wyraża czynność niedokonaną w przeszłości.

- Wyraża czynność która trwała przez nieokreślony okres czasu w przeszłości.

- Wyraża czynność która powtarzała się w przeszłości.

- Czas Imperfecto często jest określany jako czas opisowy, gdyż stosuje się go w narracji, np. Habíase una vez... - Dawno, dawno temu...

Cuando vivía en el pueblo conocía a todos y hablaba cada día con ellos.

Kiedy mieszkałem w miasteczku, znałem wszystkich i codziennie z nimi rozmawiałem.


Nieregularności:


Wystepują tylko 3 nieregularności w czasie Imperfecto: IBA (chodziłem); ERA (bywałem); VEÍA (widywałem).


- Czas Imperfecto jest również stosowany w mowie zależnej w zdaniach odnoszących się do czasu przeszłego:

Dice que piensa ir.

Mówi, że raczej pójdzie.

Dijo que pensaba ir.

Powiedział, że raczej by poszedł.

- Jeżeli w zdaniu odnosimy się do pewnego długiego okresu czasu w przeszłości oraz do konkretnej czynności która nastąpiła w trakcie czynno&ci dłuższej, czynność dłuższa będzie wyrażona w czasie Imperfecto, a czynność krótsza w czasie Indefinido.

Cuando estaba en casa sonó el teléfono.

Kiedy byłem w domu zadzwonił telefon.


PLUSCUAMPERFECTO

czas zaprzeszły- Czas ten wyszedł z użycia w języku polskim. Obecnie stosowany jedynie jako środek stylistyczny w literaturze pięknej.

- Wyraża zakończoną czynność w przeszłości, która nastapiła przed inną zakonczona w przeszłości czynnością.

Cuando llegó, el tren ya había salido.

Kiedy przybył (na stację) pociag juz odjechał.


- Składa się z czasownika posiłkowego w czasie Imperfecto haber:

oraz czasownika (opisującego czynność którą chcemy wyrazić) w formie imiesłowa przymiotnikowego Participio.  


FUTURO

czas przyszły


- Wyraża czynność która będzie miała miejsce w przyszłości (nie wiemy kiedy zostanie zakończona).

Mañana vendrá a verme.

Jutro przyjdzie mnie zobaczyć.

 

- Wyraża również prawdopodobieństwo pewnej czynności (nie jesteśmy pewni wiarygodności danej informacji).

Tendrá unos 40 años.

Ma około 40 lat.


- Regularne czasowniki składają się z bezokolicznika oraz następujących końcówek czasu przyszłego:

é, ás, á, emos, éis, án


Nieregularności:

a) Niektóre czasowniki tracą w temacie samogłoskę E:

querré

będę chciał

sabré

będę wiedział

cabré

będę się mieścił

podré

będę mógł


b) W niektórych czasownikach samogłoska E przechodzi w D:

valdrá

bedzie warte

tendré

będę miał

pondré

położę

vendré

przyjdę

saldré

wyjdę

 

c) Czasowniki decir oraz hacer tracą dwie litery w temacie:

decir - diré

powiem

hacer - haré

zrobię


FUTURO COMPUESTO

czas przyszły złożony


Grup II

 

- Nie istnieje w języku polskim i jest wyrażany przez czas przyszły (prosty).

- Wyraża czynność która będzie miała miejsce i zakończy się w przyszłości (w odróznieniu od Futuro Simple wiemy kiedy czynność zostanie zakończona)

Mañana a esta hora ya me habré marchado.

Jutro o tej porze wyjdę już z domu.

- Składa się z czasownika posiłkowego w czasie przyszłym Futuro haber:

habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán

oraz czasownika (opisującego czynność którą chcemy wyrazić) w formie imiesłowa przymiotnikowego Participio.

 

CONDICIONAL SIMPLE

tryb przypuszczający/warunkowy


Grup III


- Wyraża prawdopodobieństwo w czasie teraźniejszym Presente lub w czasie przyszłym Futuro.

Me gustaría salir.

Chciałabym wyjść.


- Trybu Condicional używamy do formułowania zdań grzecznościowych:

¿Podría darme un café?

Mógłby mi (Pan/i) podać kawę?

- Regularne czasowniki tworzy się od bezokolicznika oraz następujących końcówek w trybie Condicional:

ía, ías, ía, íamos, íais, ían.

COMer

Nieregularności:


- Identyczne do nieregularnych form w czasie przyszłym Futuro.

Querría (chciałabym), sabría (wiedziałbym), podría (mogłaby), cabría (mieściłby się), valdría (miałaby wartość), saldría (wyszłabym), diría (powiedziałby), haría (zrobiłaby).


CONDICIONAL COMPUESTO

tryb przypuszczający/warunkowy złożony

- Wyraża prawdopodobieństwo zaistnienia pewnej sytuacji w przeszłości (czynność nie została spełniona).

Ayer podría haberlo hecho.

Wczoraj mogłabym (byłbym mógł) to zrobić.

 

- Składa się z czasownika posiłkowego w trybie przypuszczającym Condicional Simple haber:

habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían
oraz czasownika (opisującego czynność którą chcemy wyrazić) w formie imiesłowa przymiotnikowego Participio.SUBJUNTIVO

tryb łączący

Tryb łączący Subjuntivo nie istnieje w jezyku polskim. Jego użycie odpowiada, mniej więcej, zastosowaniu trybu przypuszczającego oraz trybu rozkazującego ("oby", "żeby").


PRESENTE DE SUBJUNTIVO

tryb łączący w czasie teraźniejszym


Tryb łączący Presente de Subjuntivo w zależności od zdania odnosi się do przyszłości i jest stosowany w przypadku:


1. Zdań wyrażających: życzenia, osądy, wątpliwości, potrzeby, polecenia, nadzieję, prawdopodobieństwo oraz w przypadku zdań przeczących (no creer).

Quiero

No creo

Temo

Me gusta

Es posible

Es necesario

QUE

QUE

QUE

QUE

QUE

QUE

venga

llueva

se caiga

cante

nieve

lo hagas

Chcę, żeby przyszedł.

Nie sądzę, żeby padało.

Boję się, że upadnie.

Chcę, żeby śpiewał.

Istnieje możliwość, że będzie padać śnieg.

Powinieneś to zrobić.


- Jak możemy zaobserwować tryb łączący Presente de Subjuntivo jest stosowany zawsze wtedy kiedy pojawiają się dwa zdania połączone spójnikiem QUE.

 

- Jeżeli pierwsza część zdania wyraża nadzieję, życzenie itd. w czasie teraźniejszym Presente, to druga część zdania musi byc wyrażona w trybie łączącym Presente de Subjuntivo i posiadać własny podmiot.

 

2. Po niektórych spójnikach nie stosuje się form osobowych czasu przyszłego Futuro. W takim przypadku należy zastosować czasownik w trybie łączącym Presente de Subjuntivo lub Imperfecto de Subjuntivo.

Vengo cuando puedo (czas terażniejszy Presente) ale: Vendré cuando pueda (tryb łączący Presente de Subjuntivo)

Przyjdę kiedy tylko bedę mógł.

 

Cuando

kiedy, jeśli


Como

jak


Aunque

mimo że, nawet jeśli

 

Mientras dopóki

 

El (la, lo, los, las) que

ten kto, ta która itd.

Vendré cuando pueda.

Przyjdę kiedy/jeśli tylko będę mógł.

 

Lo haré como pueda.

Zrobię to (najlepiej) jak potrafię.

 

Le invitaré aunque no venga.

Zaproszę go nawet jeśli miałby się nie pojawić.

 

Comeremos mientras tengamos dinero.

Będziemy jeść dopóki będziemy mieli pieniądze.

 

Lo verá el que quiera.

Zobaczy to ten kto chce.

 

3. Po niektórych spójnikach dopuszczalne jest jedynie użycie trybu łączącego Subjuntivo:

Para que

aby, żeby


Sin que

bez


Antes de que

przed, zanim


Después de que

po


A condición de que

pod warunkiem że

Hablo para que me escuches.

Mówię, abyś mnie słuchał.


No puedo ir sin que me lo permitas.

Nię mogę iść bez twojego pozwolenia.


Saldremos antes de que sea demasiado tarde.

Wyjdziemy zanim będzie za późno.


Lo sabré después de que me lo digas.

Będę wiedział po tym jak mi to powiesz.


Te invito a condición de que vengas.

Zapraszam cię pod warunkiem że przyjdziesz.


- Wszystkie formy osobowe trybu łączącego Presente de Subjuntivo są tworzone od pierwszej osoby liczby pojedyńczej czasu teraźniejszego Presente w trybie oznajmującym:

Bezokolicznik

Pierwsza osoba liczby pojedyńczej w Presente de Indicativo

Tryb łączący Presente de Subjuntivo

Conocer (poznać)

Venir (przyjść)

Traer (przynieść)

conozco, conoces…

vengo, vienes…

traigo, traes…

conozca, conozcas..

venga, vengas...

traiga, traigas...

 

Wyjątki:

Bezokolicznik

Pierwsza osoba liczby pojedyńczej w Presente de Indicativo

Tryb łączący Presente de Subjuntivo
Ir (iść) Ser (być) Estar (być) Dar (dać) Saber (wiedzieć) Haber (czasownik posiłkowy) voy, vas... soy, eres... estoy, estás... doy, das... sé, sabes... he, has... vaya, vayas... sea, seas... esté, estés dé, des... sepa, sepas... haya, hayas..


PERFECTO DE SUBJUNTIVO

tryb łączący w czasie przeszłym o pewnym związku z teraźniejszością


- Wyraża czynność dokonaną, która została niedawno zakończona, ale w okresie czasu który się jeszcze nie zakończył i trwa w teraźniejszości. Jego zastosowanie warunkuje pojawienie się w zdaniu czasownika lub spójnika po którym niezbędne jest użycie trybu łączącego Subjuntivo.

Czas teraźniejszy Presente: Tryb łączący Perfecto de Subjuntivo:
Quiero que vengas mañana.

Chcę, żebyś jutro przyszedł.

Espero que haya venido esta mañana.

Mam nadzieję, że przyjechał dzisiaj rano.


-  Jest również stosowany w zdaniach opisujących pewną czynność w przyszłości która nastąpi po innej zakończonej do tego momentu czynności w przyszłości.

Te escribiré después de que me hayas escrito tú.

Napiszę do ciebie po tym, jak ty napiszesz do mnie.


-  Składa się z formy osobowej haber (czasownik posiłkowy)w Presente de Subjuntivo:

haya,   hayas,   haya,   hayamos,   hayáis,   hayan

 oraz czasownika (opisującego czynność którą chcemy wyrazić) w formie imiesłowa przymiotnikowego Participio.


IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

tryb łączący w czasie przeszłym niedokonanym


1. Czas Imperfecto wyraża czynność w przyszłości (nie wiemy czy została dokonana bądź niedokonana), która w danym momencie należy już do przeszłości. Tryb Imperfecto de Subjuntivo stosuje się w tej samej sytuacji, ale tylko jeśli w zdaniu znajduje się czasownik lub spójnik który wymaga użycia trybu Subjuntivo.

Quiero que vengas mañana.

Chcę, żebyś jutro przyszedł.

Quería que vinieras ayer.

Chciałam, żebyś wczoraj do mnie przyszedł.

  2. Stosuje się go również po spójnikach wymagających użycia trybu Subjuntivo jeżeli chcemy wyrazić prawdopodobieństwo sytuacji mającej miejsce w teraźniejszości lub w przyszłości.

Dijo que vendría cuando pudiera.

Powiedział, że by przyszedł jeżeli tylko by mógł.

Hablé para que me escuchara.

Mówiłam aby mnie słuchali.

3.  Po spójniku warunkowym SI (jeśli). W drugiej części zdania należy w tym przypadku zastosować tryb warunkowy Condicional.

Si tuviera dinero compraría un coche.

Jeśli miałabym pieniądze kupiłabym samochód.


Tryb Imperfecto de Subjuntivo może posiadać dwa rodzaje końcówek:

 - ARA   lub  -ASE   dla czasowników zakończonych na -AR

- IERA  lub  -IESE  dla czasowników zakończonych na -ER or -IR


Użycie obu końcówek jest opcjonalne (nie ma między nimi żadnej różnicy znaczeniowej).

Si yo tomara

Si tu comieras

lub  Si yo tomase

lub  Si tú comieses

Jeśli bym wzięła

Jeśli byś zjadł

 

Formy osobowe trybu Presente de Subjuntivo tworzy się od trzeciej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego Indefinido.

Bezokolicznik

Trzecia osoba liczby mnogiej Indefinido

Tryb łączący Imperfecto de Subjuntivo

Ir   (lub ser)

iść/być

fueron

fuera

Pedir prosić/zamawiać

pidieron

pidiera

Dormir spać

durmieron

durmiera


PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

tryb łączący w czasie zaprzeszłym


- Wyraża zakończoną czynność w przeszłości która nastapiła przed inną zakończoną w przeszłości czynnością. Tryb Pluscuamperfecto de Subjuntivo stosuje się w tej samej sytuacji, ale tylko jeśli w zdaniu występuje czasownik lub spójnik wymagający trybu Subjuntivo.

No creía que su novia hubiera llegado.

Nie wierzył, że jego narzeczona (już) przyjechała.

-  Składa się z formy osobowej haber (czasownik posiłkowy) w trybie Imperfecto de Subjuntivo:

hubiera,   hubieras,   hubiera,    hubiéramos,   hubierais,   hubieran
oraz czasownika (opisującego czynność którą chcemy wyrazić) w formie imiesłowa przymiotnikowego Participio.
Przykłady wszystkich czterech form osobowych w trybie Subjuntivo:

Hoy espero

Mam nadzieję (dzisiaj),

que ella mañana VENGA

że jutro przyjdzie.

(Presente)

Hoy espero

que ella ya HAYA VENIDO

że już przyjechała.

(Perfecto)

>Ayer esperaba

Miałam nadzieję (wczoraj),

que ella hoy VINIERA

że dzisiaj by przyjechała.

(Imperfecto)

>Ayer esperaba

Miałam nadzieję (wczoraj),

que ella ya HUBIERA VENIDO

że już przyjechała (wczoraj).

(Pluscuamperfecto)

 

Przykłady trzech możliwych zdań warunkowych ze spójnikiem SI

W odniesieniu do teraźniejszości lub bliskiej przyszłości i prawdopodobnej sytuacji:

 

Si hoy puedo voy (o iré) a verte.

Jeżeli dzisiaj będę mogł pójdę cię zobaczyć.

W odniesieniu do teraźniejszości lub bliskiej przyszłości i małoprawdopodobnej sytuacji:


Si mañana pudiera iría a verte.

Jeżeli jutro mógłbym, poszedłbym cię zobaczyć.

W odniesieniu do przeszłości i sytuacji która nie mogła zostac spełniona:

 

Si ayer hubiera podido habría ido a verte.

Jeżeli wczoraj bym mógł, poszedłbym cię zobaczyć..

 

 

IMPERATIVO

tryb rozkazujący


- Wyraża nakaz lub zakaz wykonywania pewnej czynności.

- Ma identyczną formę do formy osobowej Presente de Subjuntivo (oprócz drugiej osoby liczby pojedyńczej i mnogiej (ty) oraz vosotros (wy) w trybie nakazującym):

Tú trae

przynieś

vosotros traed

przynieście

Vd. (no) traiga

nie przynoś

 

- W trybie nakazującym poprzedza zaimek w dopełnieniu dalszym i bliższym (w tej kolejności) tworząc razem z nimi całe słowo:

Dígame eso

proszę mi to powiedzieć

dígamelo

proszę mi to powiedzieć

 

 

- W trybie zakazującym kolejność poszczególnych części zdania wygląda następująco:

No me lo diga

Niech mi Pan tego nie mówi.

No me diga eso

Niech mi Pan tego nie mówi.  


- W czasownikach zwrotnych, pierwsza osoba liczby mnogiej nosotros (my) traci S w końcówce przed zaimkiem zwrotnym nos (się):

sentémonos     (= sentemos + nos)

usiądźmy

- Podobnie druga osoba liczby mnogiej vosotros (wy) traci D przed zaimkiem zwrotnym os (się).

sentaos (= sentad + os)